Online rezervace
Hotel Złoty Groń
Widok na budynek hotelu Złoty Groń na tle wzgórz i dolin w pogodny dzień

Právní informace

Řád Hotelu Złoty Groń

§1 PŘEDMĚT ŘÁDU

 1. Tento řád stanoví zásady poskytování služeb, odpovědnosti, jakož i zdržování se v areálu Hotelu a je nedílnou součástí smlouvy, k jejíž uzavření dochází v okamžiku podpisu přihlášky, a také v okamžiku provedení rezervace, zaplacení závdavku nebo celé ceny za pobyt v Hotelu. Provedením výše uvedených úkonů Host potvrzuje, že seznámil se a schváluje podmínky řádu.
 2. Řád platí pro všechny Hosty zdržující se v areálu Hotelu Złoty Groń.
 3. Řád je dostupný v nahlédnutí v hotelové recepci, a také na webové straně Hotelu www.hotelzlotygron.pl, jakož i v pokojích.

 

§2 DOBA POBYTU

 1. Hotelový pokoj se pronajímá na hotelovou ubytovací dobu.
 2. Hotelová ubytovací doba trvá od 14:00 hod. do 12:00 hod. následného dne.
 3. Snídaně se vydávají každý den od 8:00 hod. do 10:00 hod.

 

§3 REZERVACE, PŘIHLÁŠENÍ A ÚHRADA CENY

 1. Podkladem pro přihlášení Hosta je předložení pracovnikovi Recepce dokladu totožnosti s fotografií, jakož i podepsání přihlášky.
 2. Hotelový Host nesmí zpřístupňovat pokoj třetím osobám, a to ani v případě, neuplynula-li ještě ubytovací doba, za kterou zaplatil příslušnou cenu za pobyt.
 3. Osoby nepřihlašené v Hotelu smí se jako hosté zdržovat v hotelovém pokoji od 7:00 hod. do 22:00 hod.
 4. Hotel může odmítnout přijetí Hosta, jež při předchozím pobytu hrubě porušil Řád, zejména způsobením škody na hotelovém majetku nebo majetku Hostů, pracovníků Hotelu nebo dalším osobám, zdržujícím se v Hotelu.
 5. Rezervace je zaručena v případě zaplacení závdavku ve výši 30% ceny, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne učinění rezervace. Neuhrazení závdavku může mít za následek automatické zrušení rezervace.
 6. Nebude-li rezervace pokoje zrušena ve lhůtě do 1 týdně před naplanovaným příjezdem, a v případě svátků jako Vánoce, Silvestr, zimní prazdniny do 2 týdnů nebo v případě nedostavení se Hosta v naplanovaném termínu do Hotelu, závdavek nepodléhá vrácení.
 7. Host uhradí cenu za celý deklarovaný a zádavkovaný pobyt. Za dřívější odjezd Hotel poplatek nevrácí.
 8. Hotel si vyhrazuje právo na preautorizaci kreditní karty nebo vybrání hotovostního depozita ve výši protihodnoty 100 Euro. V okamžiku odmítnutí pracovník recepce je oprávněn odmítnout vydání karty/klíče do pokoje.

 

§4 SLUŽBY

 1. Hotel poskytuje služby v souladu se svou kategorií a standardem.
 2. V případě námitek, týkajících se kvality služeb, je Host požádán o jejich okamžité přihlášení na Recepci, což umožní pracovníkům zlepšení standardu poskytovaných služeb.
 3. Hotel je povinen zajistit Hostům:
  • podmínky pro úplnou a neomezenou rekreaci,
  • bezpečnost pobytu, včetně bezpečnosti dodržení v tajemství informací o Hostu,
  • profesionální a zdvořilou obsluhu v rozsahu všech služeb poskytovaných v Hotelu.
 4. Dodatečně na přání Hosta, Hotel poskytuje bezplatně následující služby:
  • poskytování informací spojených s pobytem a cestováním,
  • buzení ve stanovenou hodinu,
  • úschovu závazadel Hosta,
  • objednávání taxislužby,
  • informování o turistických a sportovních atrakcích,
  • uklizení pokoje v průběhu pobytu přihlášené osobně Hostem nebo umístěním na dveřích příslušné závěsky.

 

§5 ODPOVĚDNOST HOSTŮ

 1. Dětí ve stáří do 12 roku života musí se v areálu Hotelu zdržovat pod stálým dohledem zákonného zástupce. Zákonní zástupci nesou hmotnou odpovědnost za veškeré škody vzniklé následkem jednání dětí.
 2. Hotelový Host nese plnou hmotnou odpovědnost za veškerá poškození nebo zničení vybavení a technických zařízení Hotelu, vzniklé jeho zaviněním nebo zaviněním osob ho navštěvujících.
 3. V případě porušení ustanovení Řádu, může Hotel odmítnout poskytování služeb osobě, jež tyto porušuje. Taková osoba je povinna se bez prodlení přizpůsobit požadavkům Hotelu.
 4. Pokaždé Host, který opouští pokoj, je povinen z bezpečnostních důvodů vypnout televizor, zhasnout světlo, uzavřít kohouty, jakož i uzamčit dvěře.
 5. Hotelu přísluší zákonné právo na zástavu vecí přinesených Hostem do Hotelu v případě prodlení s úhradou platby za pobyt, resp. nezaplacení poplatku za poskytnuté služby.

 

§6 ODPOVĚDNOST HOTELU

 1. Hotel nese odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí přinesených osobami, jež využívají jeho služby v rozsahu podle předpisů občanského zákoníku.
 2. Host je povinen uvědomit Recepci o výskytu škody, a to neprodleně po jejím zjištění.
 3. Hotel odpovídá za ztrátu nebo poškození peněz, cenných papírů, cenných předmětů nebo předmětů, jež mají vědeckou nebo uměleckou hodnotu, byly-li tyto předměty předány do hotelové úschovy.
 4. Hotel si vyhrazuje právo na odmítnutí převzetí do hotelové úschovy předmětů o velké hodnotě, značných částek peněz, předmětů ohrožujících bezpečnost, jakož i velkorozměrových předmětů, jež není možné umístit v úschově.
 5. Hotel nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu automobilu nebo jiného vozidla, jež patří Hostovi, předmětů v něm ponechaných, jakož i živých zvířat, a to nezávisle na tom, zda tato vozidla byla zaparkována na hotelovém parkovišti nebo mimo areál Hotelu.

 

§7 VRÁCENÍ PONECHANÝCH VĚCÍ

 1. Osobní potřeby a předměty ponechané v hotelovém pokoji Hostem, který vycestoval z Hotelu, budou na jeho požádání zaslané na adresu sdělenou hostem. Náklady zásilky uhradí Host.
 2. V případě neobdržení od Hosta dispozicí pro odeslání ponechaných věcí, Hotel uschová výše uvedené předměty na náklady vlastníka po dobu tří měsíců, a po uplynutí této doby tyto předměty se stánou majetlem Hotelu. Potraviny budou uchovávány po dobu 24 hodin.

§8 NOČNÍ KLID

 1. V Hotelu platí noční klid od 22:00 hod. do 7:00 hodin ráno.
 2. Hotel si vyhrazuje právo na pořádání společenských akcí v době nočního klidu.

 

§9 REKLAMACE

 1. Hosté jsou oprávněni podávat reklamace v případě zjištění závad ve kvalitě poskytovaných služeb.
 2. Veškeré reklamace přijímá Recepce.
 3. Reklamace by měla být podána bez prodlení po zjištění závad ve standardu poskytovaných služeb.

 

§10 DODATEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Hotel neakceptuje přítomnost zvířat.
 2. V Hotelu a jeho přímém okolí platí úplný zákaz kouření mimo určená pro tento účel místa.
 3. V hotelových pokojích nesmí se uchovávat nebezpečné věci – zbraně a munice, hořlavé materiály, výbušniny a iluminační materiály.
 4. Host souhlasí s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů PR z roku 2002 č. 101, pol. 926 s pozdějšími změnami) Hotelem a Restaurací Złoty Groń Istebna 593, 43-476 Istebna, pro potřeby nezbytné pro realizaci pobytu Hostů v Hotelu, využívání Hostem ostatních služeb poskytovaných Hotelem. Host je oprávněné k nahlížení do svých osobních údajů, jakož i jejich úpravě.
 5. Zakazuje se provádění v areálu Hotelu akvizice a přenosné prodeje.
 6. Zakazuje se nadměrné hlučné chování v areálu Hotelu, vytváření nepříjemných zápachů a dalších věcí, jež překáží, poškozují či rozčilují ostatní Hosty Hotelu.
 7. Hosty nesmí provádět jakékoliv změny v hotelových pokojích a jejich vybavení, kromě nepatrného přemístění nábytku, neporušujícího jeho funkčnost a bezpečnost používání.
 8. Pro děti do 4 let – je pobyt zdarma, pokud spí na lůžku s rodiči. Dítě je oprávněno využívat snídaně.
 9. Je-li Host pod vlivem alkoholu a / nebo omamných látek a porušuje klidný pobyt ostatních Hostů nebo provoz Hotelu, může být z hotelu vyhoštěn.
 10. Zakazuje se vnášet do pokoje lyžařské potřeby.
 11. Sklenice/láhve na vodu patří k vybavení pokoje. Jejich ztráta/zničení je spojena s účtováním poplatku. Tyto potřeby si můžete koupit na Recepci.
Prosím o zaslání aktuální nabídky
* - povinná pole
Volání Mapa Rezervovat Menu