Hotel Złoty Groń

Informacje prawne

Regulamin Hotelu Złoty Groń

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Złoty Groń.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie Hotelu www.hotelzlotygron.pl oraz w pokojach.

 

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Śniadania są wydawane codziennie w godz. 8:00 - 10:00

 

§3 REZERWACJA, MELDUNEK I PŁATNOŚCI

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 6. Jeżeli rezerwacja pokoju nie zostanie anulowana w terminie do 60 dni przed planowanym przyjazdem a w przypadku Bożego Narodzenia, Sylwestra, ferii zimowych do 90 dni lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zadatek nie zostaje zwrócony.
 7. Gość reguluje należność za całość deklarowanego i zadatkowanego pobyt. Za wcześniejszy wyjazd Hotel nie zwraca pieniędzy.
 8. Hotel zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości odpowiadającej 100 Euro. W momencie odmowy recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty/klucza do pokoju.
 9. Jeżeli życzycie sobie Państwo fakturę prosimy o przesłanie takiej informacji najpóźniej w dniu wykonania przelewu. Zadatek zafiskalizowany jest natychmiast po zaksięgowaniu na koncie.

 

§4 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku (patrz §8, punkt 2)
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie, 
  • przechowanie bagażu Gościa, 
  • zamawianie taksówki,
  • informowanie o atrakcjach turystycznych i sportowych,
  • sprzątanie pokoju w trakcie pobytu zgłoszone przez Gościa osobiście lub poprzez umieszczenie na drzwiach stosownej zawieszki.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą na jego prośbę odesłane na wskazany przez gościa adres. Koszty przesyłki pokrywa Gość.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
   

§8 CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do organizowania imprez w godzinach ciszy nocnej.

§9 REKLAMACJE

 1. Gościa mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości  świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
   

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt.
 2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych - broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel i Restauracja Złoty Groń Istebna 593 43-476 Istebna dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 8. Dla dzieci do lat 4 - pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Dziecko ma prawo do korzystania ze śniadań.
 9. Jeśli Gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Hotelu, może zostać z niego usunięty.
 10. Zabrania się wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoju.
 11. Kubki/butelki na wodę są wyposażeniem pokoju. Zabranie wiąże się z naliczeniem opłaty. Artykuły te mogą Państwo zakupić w Recepcji.
 12. Przypominamy Państwu, że wszystkie pokoje w hotelu są pokojami dla NIEPALĄCYCH. Opłata za palenie w pokoju wynosi 3 doby hotelowe.
   
Proszę o przesłanie aktualnych ofert
* - pola wymagane
Zadzwoń Mapa Rezerwacja Menu